გაყიდვის ზოგადი წესები და პირობები, ძალაშია 12/11/2021

პრემია

გაყიდვის შემდეგი წესები და პირობები არეგულირებს გაყიდვას ამ ვებსაიტზე “https://www.gemimarket.it” (ვებგვერდი). გამყიდველი არის Gemi Elettronica Srl, რეგისტრირებული ოფისით Viale Monza 347 Milano MI 20126 IT , MI სავაჭრო პალატა - 2114222, დღგ ნომერი IT01765660764, სააქციო კაპიტალი 80.000,00 € სრულად გადახდილი.

<4HS. >მუხლი 1. განაცხადის სფერო

1.1 საიტზე გაყიდვა წარმოადგენს დისტანციური გაყიდვის ხელშეკრულებას, რომელიც რეგულირდება 2005 წლის 6 სექტემბრის No. 206 (იტალიური) საკანონმდებლო დადგენილების I თავით III სათაურით (45 და შემდგომი ნაწილი). სამომხმარებლო კოდი) და 2003 წლის 9 აპრილის საკანონმდებლო დეკრეტით, No. 70 ელექტრონული კომერციის შესახებ.

1.2 გაყიდვის ზოგადი წესები და პირობები ვრცელდება გამყიდველის მიერ ვებსაიტზე დამუშავებულ ყველა გაყიდვაზე. პირობები გამოითვლება მხოლოდ სამუშაო დღეების გათვალისწინებით და შაბათის, კვირას და არდადეგების გამოკლებით.

1.3 გაყიდვის ზოგადი პირობები შეიძლება შეიცვალოს და/ან შეიცვალოს ნებისმიერ დროს. შესაძლო ცვლილებები და/ან ახალი პირობები ძალაში იქნება მათი ვებსაიტზე გამოქვეყნების დღიდან. ამ მიზეზით, ნებისმიერი შეკვეთის განთავსებამდე მომხმარებლებს გთხოვთ, რეგულარულად ეწვიონ ვებსაიტს, რათა წაიკითხონ გაყიდვის ზოგადი პირობების ყველაზე განახლებული ვერსია.

1.4 გაყიდვის მოქმედი ზოგადი წესები და პირობებია. ისინი, რომლებიც ძალაშია შესყიდვის შეკვეთის განთავსების თარიღისთვის.

1.5 გაყიდვის ეს ზოგადი წესები და პირობები არ არეგულირებს პროდუქციის გაყიდვას და/ან მომსახურების მიწოდებას სხვა მხარეების მიერ, გარდა გამყიდველისა, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე ბმულების, ბანერების ან ჰიპერბმულების საშუალებით. ამ მხარეებთან კომერციულ ტრანზაქციებში ჩართვამდე მომხმარებელმა უნდა შეამოწმოს მათი გაყიდვის პირობები. გამყიდველი არ არის პასუხისმგებელი ამ მხარეების მიერ მომსახურების მიწოდებაზე და/ან პროდუქციის გაყიდვაზე. გამყიდველი არ ახორციელებს რაიმე შემოწმებას და/ან მონიტორინგს იმ ვებსაიტებზე, რომლებზეც შეგიძლიათ მიხვიდეთ ამ ბმულების საშუალებით. გამყიდველი არ იღებს პასუხისმგებლობას ამ ვებსაიტების შინაარსზე, არც ამ ვებსაიტების შესაძლო შეცდომებზე და/ან გამოტოვებებზე და/ან იურიდიულ დარღვევებზე.

1.6 მომხმარებელმა ყურადღებით უნდა წაიკითხოს წინამდებარე ზოგადი წესები და პირობები. გაყიდვა და ყველა სხვა ინფორმაცია, რომელსაც გამყიდველი აწვდის ვებსაიტზე, ასევე შეძენის პროცესის დროს.

1.7 შესყიდვის შეკვეთის წარდგენა ნიშნავს გაყიდვის ამ ზოგადი პირობების მიღებას.

სტატია. 2. შესყიდვა ვებსაიტის მეშვეობით

2.1 საიტის მეშვეობით შესყიდვა ნებადართულია იმ მომხმარებლისთვის, რომელიც

 • არის ვებსაიტის რეგისტრირებული მომხმარებელი < /li>
 • მოქმედებს როგორც მომხმარებელი, ასევე მოვაჭრე. მე-3 მუხლის I პუნქტის თანახმად, ლტ. ა) სამომხმარებლო კოდექსით „მომხმარებელი“ განიმარტება, როგორც ფიზიკური პირი, რომელიც მოქმედებს მიზნებისთვის, რომელიც არ არის დაკავშირებული რაიმე ბიზნესთან, კომერციულ, პროფესიულ ან ხელოსნურ საქმიანობასთან, რომელსაც მათ შეუძლიათ განახორციელონ. მე-3 მუხლის I პუნქტის თანახმად, ლტ. გ) სამომხმარებლო კოდექსით, „ტრეიდერი“ განისაზღვრება, როგორც ფიზიკური პირი, რომელიც მოქმედებს მის ბიზნესთან, კომერციულ, პროფესიულ ან ხელოსნურ საქმიანობასთან დაკავშირებული მიზნებისთვის..

2.2 იმ შეკვეთების შემთხვევაში, რომლებიც ანომალიურია შესყიდვების რაოდენობასთან და/ან სიხშირესთან დაკავშირებით, გამყიდველი იტოვებს უფლებას მიიღოს ყველა საჭირო ზომა დარღვევების შესაჩერებლად.

2.3 გამყიდველი იტოვებს უფლებას უარი თქვას ან გააუქმოს. შეკვეთები განთავსებულია:

 • მომხმარებლის მიერ, რომელთანაც გამყიდველი კამათშია
 • მომხმარებლის მიერ, რომელმაც დაარღვია გაყიდვის ზოგადი წესები და პირობები
 • მომხმარებლის მიერ, რომელმაც გაუგზავნა ყალბი, არასრული ან სხვაგვარად არაზუსტი პერსონალური მონაცემები ან რომელმაც გამყიდველს არ გაუგზავნა საჭირო დოკუმენტები

მუხლი 3. რეგისტრაცია ვებ-გვერდზე

3.1 ვებგვერდზე დასარეგისტრირებლად მომხმარებელმა უნდა შეავსოს სარეგისტრაციო ფორმა შემდეგი მონაცემების შეყვანით:

 • სახელი
 • გვარი
 • ელ.ფოსტა
 • მისამართი
 • ტელეფონი
 • codice fiscale.

3.2 მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას დაუყოვნებლივ აცნობოს გამყიდველს, თუ მას აქვს ეჭვი ან გახდება იცის აღნიშნული მონაცემების უკანონო გამოყენების ან გამჟღავნების შესახებ.

3.3 მომხმარებელი გარანტიას იძლევა, რომ ვებსაიტზე რეგისტრაციის პროცედურის დროს მოწოდებული პერსონალური მონაცემები სრული და ჭეშმარიტია და იღებს ვალდებულებას აანაზღაუროს და უვნებლად დატოვოს გამყიდველი ნებისმიერი წინააღმდეგ. დანაკარგები, ზარალი და/ან ვალდებულებები, რომლებიც გამომდინარეობს და/ან რაიმე ფორმით დაკავშირებულია მომხმარებლის მიერ ვებსაიტზე რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დებულებების დარღვევასთან ან სარეგისტრაციო სერთიფიკატების შენახვასთან.

მუხლი 4. ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა მომხმარებლისთვის. ხელშეკრულების გაფორმება

4.1 ელექტრონული კომერციის შესახებ 2003 წლის 9 აპრილის No. 70 საკანონმდებლო დადგენილების შესაბამისად, გამყიდველი აცნობებს მომხმარებელს, რომ:

 • დადოს საიტზე შესყიდვის ხელშეკრულება, მომხმარებელმა უნდა შეავსოს შეკვეთის ფორმა ელექტრონულ ფორმატში და გაუგზავნოს გამყიდველს ელექტრონულად, იმ ინსტრუქციის მიხედვით, რომელიც დროდადრო გამოჩნდება ვებგვერდზე;
 • ხელშეკრულება დადებულია. როდესაც შეკვეთის ფორმა მიაღწევს გამყიდველის სერვერს
 • შეკვეთის ფორმის გაგზავნის შემდეგ, გამყიდველი გაუგზავნის მომხმარებელს მითითებულ ელფოსტის მისამართზე შეკვეთის დადასტურებას, რომელიც შეიცავს შემდეგს:
  • შეძენის აღწერილობა
  • შესაბამისი ფასი
  • გადახდის მითითება
  • მიწოდების ხარჯების მითითება
  • მინიშნება მიწოდების და დამატებითი ხარჯების შესახებ.

მუხლი 5. პროდუქტის ხელმისაწვდომობა

5.1 პროდუქტის ხელმისაწვდომობა მუდმივად კონტროლდება და განახლდება. მიუხედავად ამისა, ვინაიდან ვებსაიტს შეიძლება ერთდროულად ეწვიონ სხვადასხვა მომხმარებელი, შესაძლებელია ერთზე მეტმა მომხმარებელმა შეიძინოს ერთი და იგივე პროდუქტი ერთდროულად. ამ შემთხვევაში, პროდუქტი შეიძლება გამოჩნდეს ხელმისაწვდომად მცირე ხნით, მიუხედავად იმისა, რომ ის რეალურად არ არის მარაგში ან მომენტალურად მიუწვდომელია, რადგან მარაგის შევსება აუცილებელია.

5.2 საიტი შეიცავს ინფორმაციას თითოეული მათგანის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. პროდუქტი.

5.3 თუ პროდუქტი მიუწვდომელია ზემოაღნიშნული მიზეზების გამო ან პროდუქტის მოულოდნელი მიუწვდომლობის სხვა შემთხვევებში, მომხმარებლის ნებისმიერი სხვა კანონიერი უფლებების შელახვის გარეშე, განსაკუთრებით IV წიგნის სათაური II-ში მოცემული. , იტალიის სამოქალაქო კოდექსის XIV თავი, გამყიდველი დაუყოვნებლივ აცნობებს მომხმარებელს. ამიტომ მომხმარებელს უფლება ექნება შეწყვიტოს ხელშეკრულება სამომხმარებლო კოდექსის 61-ე მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების შესაბამისად.

5.4 ალტერნატიულად და მისი უფლებების შელახვის გარეშე, მომხმარებელს შეუძლია დაეთანხმოს:

 • მიწოდების ვადის გახანგრძლივება
 • ექვივალენტური ან უფრო მაღალი ღირებულების პროდუქტი (ამ შემთხვევაში, სხვაობის გადახდისას და მომხმარებლის მკაფიოდ მიღებისას)
 • ფასდაკლების ვაუჩერი, რომელიც დაიხარჯება საიტზე შესყიდვებზე. ფასდაკლების ვაუჩერის ოდენობა, ვადის გასვლის თარიღი და ნებისმიერი შეზღუდვა გამყიდველს დროდადრო ეცნობება.

5.5 თუ მოითხოვება პროდუქციის შესაძენად გადახდილი თანხის დაბრუნება. რომელიც მოგვიანებით აღმოჩნდა მიუწვდომელი, გამყიდველი აბრუნებს თანხას მაქსიმუმ 10 დღეში.

5.6 თუ მომხმარებელი ისარგებლებს უფლებით შეწყვიტოს ხელშეკრულება სამომხმარებლო კოდექსის 61-ე მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების შესაბამისად, ნასყიდობის ხელშეკრულება წყდება. თუ მთლიანი გადასახდელი თანხის გადახდა - მოცემული პროდუქტის ფასით, მიტანის საკომისიოებით, თუ ეს შესაძლებელია, და შეკვეთის შედეგად წარმოქმნილი ნებისმიერი სხვა დამატებითი ხარჯი (მთლიანი თანხა) - უკვე განხორციელდა, გამყიდველი ანაზღაურებს ჯამს გადასახდელი თანხა მუხლის მიხედვით „გადახდის მეთოდები ვებსაიტის მეშვეობით შეძენილი შესყიდვებისთვის“.

მუხ. 6. პროდუქტის ცხრილი

6.1 თითოეულ პროდუქტს ახლავს პროდუქტის საინფორმაციო ფურცელი, რომელიც ასახავს მის ძირითად მახასიათებლებს (პროდუქტის ცხრილი). ვებსაიტზე განთავსებული სურათები და აღწერილობები ასახავს პროდუქტების მახასიათებლებს რაც შეიძლება ერთგულად. თუმცა, პროდუქტების ფერები შეიძლება განსხვავდებოდეს რეალურისგან, კომპიუტერული სისტემების პარამეტრების ან მათი სანახავად გამოყენებული კომპიუტერების გამო. უფრო მეტიც, პროდუქტის გამოსახულებები პროდუქტის ფურცელში შეიძლება განსხვავდებოდეს ზომით ან აქსესუარებთან მიმართებაში. ამრიგად, ეს სურათები უნდა იქნას გაგებული, როგორც მიახლოებითი და გულისხმობს საყოველთაოდ მიღებულ ტოლერანტობის ზღურბლებს. საქონლის გაყიდვის ხელშეკრულების მიზნებისათვის, მომხმარებლის მიერ გადაცემული შეკვეთის ფორმაში პროდუქტის აღწერა მიიღება მითითების პუნქტად.

მუხლი 7. ფასები

7.1 ყველა ფასში შედის დღგ.

7.2 გამყიდველი იტოვებს უფლებას შეცვალოს ფასი ნებისმიერ დროს, წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, როგორც გასაგებია, რომ მომხმარებლისთვის დარიცხული ფასი უნდა იყოს ის, რაც ჩამოთვლილია ვებსაიტი შეკვეთის განთავსების დროს და არანაირი რყევა (ზრდა ან შემცირება) არ უნდა დარეგისტრირდეს აღნიშნული შეკვეთის გადაცემის შემდეგ.

7.3 მიწოდების ხარჯები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, პირდაპირ და ცალკე არის მითითებული შეკვეთაში. ფორმა, სანამ მომხმარებელი გააგრძელებს იმავეს გადაცემას.

მუხლი 8. შესყიდვის შეკვეთები

8.1 გამყიდველი მიაწვდის პროდუქტებს მხოლოდ ჯამური თანხის წარმატებით გადახდის დადასტურების მიღების შემდეგ. გამოყენების გამო. პროდუქციის საკუთრება გადაგეცემათ თქვენ მიწოდების დროს, გაგებული, როგორც პროდუქტის გადამზიდველისთვის მიწოდების დრო. პროდუქტი(ებ)ის დაკარგვის ან დაზიანების ნებისმიერი რისკი, რომელიც არ შეიძლება მიეკუთვნოს გამყიდველს, გადაეცემა მომხმარებელს, მას შემდეგ რაც ეს უკანასკნელი ან მესამე მხარე, რომელიც მითითებულია მომხმარებლის მიერ, გარდა კურიერისა, მატერიალურად მოიპოვებს პროდუქტ(ებ)ს. .

თქვენ მიერ არჩეული სერვისი შესრულდება მხოლოდ გადასახდელი მთლიანი თანხის გადახდის შემდეგ. გამყიდველი იტოვებს უფლებას არ გასწიოს მომსახურება, თუ შესყიდვის შეკვეთის წარდგენის შემდეგ დადგინდება, რომ თქვენ არ გადაიხადეთ გადასახდელი მთლიანი თანხის მთელი ან ნაწილი.

8.2. ნასყიდობის ხელშეკრულება წყდება მთლიანი გადასახდელი თანხის გადაუხდელობით. თუ თქვენთან წერილობით სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული, შეკვეთა შესაბამისად გაუქმდება.

8.3 შესყიდვის შეკვეთის გასაგზავნად აუცილებელია წაიკითხოთ და დაამტკიცოთ გაყიდვის ზოგადი წესები და პირობები, დააწკაპუნოთ შესაბამის ველზე. შესყიდვის პროცესის გვერდები. გაყიდვის ამ ზოგადი წესებისა და პირობების შეუძლებლობა შეუძლებელს გახდის შესყიდვების განხორციელებას ამ ვებსაიტზე.

მუხლი 9. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული შესყიდვების გადახდის მეთოდები

9.1 გადახდა საიტის დამზადება შესაძლებელია:

 • გადახდის ბარათებით
 • PayPal
 • ნაღდი ანგარიშსწორებით
 • საბანკო გადარიცხვა.
 • 9.2 გამყიდველი იღებს შემდეგ საკრედიტო ბარათებს:

  • VISA
  • MasterCard (Cirrus Maestro)
  • PostePay
  • American Express

  საფასური განხორციელდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც (i) გადახდისთვის გამოყენებული თქვენი საგადახდო ბარათის დეტალები დადასტურდება და (ii) გადახდის ბარათის გამცემის მიერ გამოყენებული თქვენ გასცეს სადებეტო ავტორიზაცია.

  შიდა ბაზარზე გადახდის სერვისების შესახებ 2015/2366/ (EU) დირექტივის მიხედვით (PSD2), მომხმარებელს ეცნობება, რომ მას შეიძლება მოეთხოვოს შესყიდვის დასრულება პროცესი ავთენტიფიკაციის კრიტერიუმების დაკმაყოფილებით, რომელიც მოითხოვს გადახდის დაწესებულებას, რომელიც პასუხისმგებელია ონლაინ გადახდის ტრანზაქციაზე. ავთენტიფიკაციის კრიტერიუმები ეხება მომხმარებლის იდენტურობას (ამ კრიტერიუმის დასაკმაყოფილებლად მომხმარებელი უნდა იყოს დარეგისტრირებული საიტზე შესყიდვის ტრანზაქციის დროს) და გადახდის ინსტიტუტის მიერ გადაცემული ავტორიზაციის კოდის კონტექსტურ ცოდნას (Strong Customer Authentication). ამ პროცედურის შეუსრულებლობამ შესაძლოა შეუძლებელი გახადოს შესყიდვის დასრულება ვებსაიტზე.

  გადახდის ბარათის კონფიდენციალური მონაცემები (ბარათის ნომერი, მფლობელი, ვადის გასვლის თარიღი, უსაფრთხოების კოდი) დაშიფრულია და პირდაპირ გადაეცემა შესაბამისი გადახდის დაწესებულება გამყიდველის მიერ გამოყენებული სერვერების გავლის გარეშე. ამიტომ გამყიდველს არასოდეს აქვს წვდომა და არ ინახავს თქვენი გადახდის ბარათის მონაცემებს, რომლებიც გამოიყენება პროდუქტების გადასახდელად.

  საერთო გადასახდელი თანხის გადასახადი მხოლოდ შეკვეთის გადაცემის დროს მოხდება. .

  9.3 რაც შეეხება PayPal-ის გადახდებს, მომხმარებელი გადამისამართდება ვებ-გვერდზე www.paypal.com, სადაც ისინი განახორციელებენ გადახდას PayPal-ის მიერ რეგულირებული დადგენილი პროცედურისა და პირობების საფუძველზე. მომხმარებელსა და PayPal-ს შორის შეთანხმებული ხელშეკრულება. PayPal-ის ვებსაიტზე ჩასმული მონაცემები დამუშავდება უშუალოდ PayPal-ის მიერ და არ გაიგზავნება და არ გაუზიარდება გამყიდველს. ამგვარად, გამყიდველს არ შეუძლია იცოდეს ან დაიმახსოვროს მომხმარებლის PayPal-ის ანგარიშთან დაკავშირებული საკრედიტო ბარათის დეტალები, ან გადახდის სხვა ფორმის დეტალები, რომლებიც დაკავშირებულია აღნიშნულ ანგარიშთან.

  თუ გადახდა ხდება. PayPal-ის მეშვეობით, მთლიანი გადასახდელი თანხა PayPal-ის მიერ დაირიცხება მომხმარებლის ანგარიშზე ონლაინ ხელშეკრულების დადებასთან ერთად. თუ ხელშეკრულება შეწყვეტილია, ან თანხის დაბრუნების სხვა შემთხვევაში, რაიმე მიზეზით, მომხმარებლისთვის დაბრუნებული თანხის ოდენობა ჩაირიცხება მომხმარებლის PayPal ანგარიშზე. ამ ანგარიშთან დაკავშირებულ გადახდის ხელსაწყოზე თანხის ჩარიცხვის ვადა დამოკიდებულია მხოლოდ PayPal-ზე და საბანკო სისტემაზე. მას შემდეგ, რაც საკრედიტო შეკვეთა მოეწყობა აღნიშნული ანგარიშის სასარგებლოდ, გამყიდველი არ იქნება პასუხისმგებელი მომხმარებლისთვის თანხის დაბრუნების დარიცხვის შეფერხებაზე ან გამოტოვებაზე. ნებისმიერი სახის ანაზღაურება, რომელიც განხორციელდება გაყიდვის ამ ზოგადი წესებისა და პირობების შესაბამისად, განხორციელდება მომხმარებლის PayPal ანგარიშზე.

  9.4 თუ გადახდის საშუალებად ირჩევთ ნაღდი ანგარიშსწორებას, გამყიდველი გაცნობებთ. რომ გადაზიდვისთვის გადაიხდება დამატებითი საკომისიო 5,90 €, ან ვებ-გვერდზე ნაჩვენები სხვადასხვა თანხა. თუ გადაწყვეტთ გადახდას ნაღდი ანგარიშსწორებით მიტანისას, პროდუქციის მიტანის დროს თქვენ უნდა გქონდეთ ნაღდი ფული ნაღდი ფულით, რომელიც მითითებულია შესყიდვის შეკვეთაში (რადგან კურიერი არ არის უფლებამოსილი მიიღოს ჩეკები ან გადასცეს ფულის სანაცვლოდ): , ნასყიდობის ხელშეკრულება შეწყვეტილად ჩაითვლება იტალიის სამოქალაქო კოდექსის 1456-ე მუხლის შესაბამისად და მიზნებისათვის. თქვენ შეგატყობინებთ ხელშეკრულების შეწყვეტის და შესაბამისად შეკვეთის გაუქმების შესახებ. ნებისმიერი ანაზღაურება, რომელიც განხორციელდება ამ გაყიდვების ზოგადი პირობების შესაბამისად, განხორციელდება საბანკო გადარიცხვით თქვენს მიერ მოწოდებულ საბანკო დეტალებზე.

  9.5 თუ გადაიხდით საბანკო გადარიცხვით, შეკვეთის მიღების შემდეგ, გამყიდველი მომხმარებელს ელფოსტით აცნობებს ბანკის დეტალებს და გადარიცხვის ვადას. ელფოსტა შეიძლება შეიცავდეს მოთხოვნას ელექტრონული ფოსტით გაგზავნოთ განხორციელებული გადარიცხვის ქვითრის ან მისი დადასტურების შესახებ.

  საბანკო გადარიცხვის საშუალებით გადახდის შემთხვევაში, პროდუქტი(ებ)ის მიწოდების ვადა იმოქმედებს შემდეგიდან. გამყიდველის მხრიდან საბანკო გადარიცხვის ქვითრის მიღების თარიღი, ან იმ თარიღიდან, როდესაც საბანკო გადარიცხვა დადასტურდა, რომ შეკვეთილი იყო გამყიდველის სასარგებლოდ, რაც არ უნდა მოხდეს პირველი.

  თუ სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული, სერვისები მოწოდებული იქნება მხოლოდ საბანკო გადარიცხვით მთლიანი გადასახდელი თანხის მიღების შემდეგ.

  მომხმარებელმა უნდა მიუთითოს:

  • შესყიდვის შეკვეთის საცნობარო ნომერი
  • შესყიდვის შეკვეთის თარიღი.

  შეკვეთის განთავსების შემდეგ, თქვენ უნდა გადაიხადოთ 7 სამუშაო დღის განმავლობაში. შეუსრულებლობა გამოიწვევს ხელშეკრულების ავტომატურ შეწყვეტას მომდევნო 3 სამუშაო დღეში.

  მუხ. 10. პროდუქტის მიწოდება

  10.1 არ არსებობს მიწოდების შეზღუდვები, გარდა იმ შემთხვევებისა, რომლებიც მითითებულია ვებსაიტზე და/ან პროდუქტის ფურცელში.

  10.2 პროდუქტების მიწოდების ხარჯები, რომელიც შეიძლება განსხვავდებოდეს მომხმარებლის მიერ არჩეული მიწოდების პროცედურის მიხედვით და ნებისმიერი სხვა შესაძლო ხარჯი, დაეკისრება მომხმარებელს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სხვა რამ არ არის მითითებული პროდუქტის ფურცელში ან სხვა ნაწილებში, სადაც აღნიშნულია.

  10.3 პროდუქციის მიწოდება მოხდება შეკვეთის მიღებიდან 3 დღის განმავლობაში და, ნებისმიერ შემთხვევაში, ოცდაათი დღის განმავლობაში, ძალაშია ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან.

  10.4 გთხოვთ, გადაამოწმოთ. მიწოდებული პროდუქტის პირობები. იმ ფაქტის ზიზღის გარეშე, რომ პროდუქტის დაკარგვის ან დაზიანების რისკი, გამყიდველისთვის მიუკუთვნებელი მიზეზების გამო, გადაეცემა მაშინ, როდესაც თქვენ, ან თქვენს მიერ დანიშნული და გადამზიდველისგან განსხვავებული მესამე მხარე, ფიზიკურად ფლობთ პროდუქტს, გამყიდველი გირჩევთ შეამოწმოთ მიღებული პროდუქტების რაოდენობა და რომ შეფუთვა არის ხელუხლებელი, დაუზიანებელი, არ არის სველი ან სხვაგვარად შეცვლილი, თუნდაც დახურვის მასალებში; ასევე, გამყიდველი გირჩევთ, მიუთითოთ გადამზიდველის სატრანსპორტო დოკუმენტზე ნებისმიერი ანომალია, ამ შემთხვევაში ამანათის მიღება დაჯავშნით. იმ შემთხვევაში, თუ შეფუთვა აჩვენებს გაყალბების ან ცვლილების აშკარა ნიშნებს, მიზანშეწონილია დაუყოვნებლივ აცნობოთ გამყიდველს. ნებისმიერ შემთხვევაში, მოქმედებს უარის თქმის უფლება (თუ არსებობს პროდუქტისთვის) და შესაბამისობის იურიდიული გარანტია.

  მუხლი 11. გატანის უფლება

  11.1 მომხმარებელი - რომელიც მოქმედებს როგორც მომხმარებელს - უფლება აქვს უარი თქვას პროდუქტის საქონლის გაყიდვის ხელშეკრულებაზე მიზეზის მითითების გარეშე და ამ მუხლში მითითებულის გარდა დამატებითი ხარჯებისა და დანახარჯების გაწევის გარეშე, თოთხმეტი კალენდარული დღის განმავლობაში (გაყვანის უფლება). თანხის გატანის ვადა (გატანის პერიოდი) იწურება 14 დღის შემდეგ:

  a ერთი პროდუქტის შეკვეთის შემთხვევაში, იმ დღიდან, როდესაც მომხმარებელი ან მესამე მხარე, გარდა გადამზიდველისა და მომხმარებლის მიერ დანიშნული იქნება მატერიალურ მფლობელობაში. პროდუქტის;

  ბ. ცალკეული მიწოდებით მრავალჯერადი შეკვეთის შემთხვევაში, იმ დღიდან, როდესაც მომხმარებელი ან მესამე პირი, გარდა გადამზიდველისა და მომხმარებლის მიერ დანიშნული პროდუქტის მატერიალურ მფლობელობაში მოხვდება ბოლოს მიწოდებულ პროდუქტზე; ან

  გ. შეკვეთის შემთხვევაში, რომელიც დაკავშირებულია პროდუქტის სხვადასხვა პარტიების ან რამდენიმე ნაწილის მიწოდებასთან, იმ დღიდან, როდესაც თქვენ ან მესამე პირი, განსხვავებული და თქვენ მიერ არჩეული გადამზიდავისაგან, იძენს ბოლო პარტიას ან ბოლო ცალი ფიზიკურ მფლობელობას. .

  11.2 გადასვლის უფლების გამოსაყენებლად, მომხმარებელმა უნდა აცნობოს გამყიდველს, გატანის პერიოდის გასვლამდე, მისი გადაწყვეტილების შესახებ უარის თქმის შესახებ.

  11.3 თქვენ გამოიყენეთ თქვენი გატანის უფლება გატანის პერიოდის განმავლობაში, თუ შესაბამისი კომუნიკაცია გაგზავნილია თქვენ მიერ გატანის პერიოდის გასვლამდე. ეს კომუნიკაცია უნდა გადაიცეს შემდეგი გზებით:

  ელფოსტა: [email protected]

  < p>მომხმარებელმა უნდა მიიღოს გრძელვადიანი შენახვის საშუალება კომუნიკაციისთვის, რომელიც დაკავშირებულია გატანის უფლების განხორციელებასთან, რადგან ამ უფლების განხორციელებასთან დაკავშირებით მტკიცების ტვირთი გატანის ვადის გასვლამდე ეკისრება მომხმარებელს.

  11.4 გადასვლის უფლების განხორციელების შემთხვევაში, უფლების განხორციელების შემდეგ, მომხმარებელმა უნდა მოაწყოს პროდუქტების დაბრუნება გამყიდველთან ზედმეტი შეფერხების გარეშე და ნებისმიერ შემთხვევაში 14 კალენდარული დღის განმავლობაში. მომხმარებელმა აცნობა გამყიდველს ხელშეკრულებიდან გასვლის გადაწყვეტილება. ვადა დაცულია, თუ მომხმარებელი გადასცემს პროდუქტ(ებ)ს ადრე აღნიშნული 14-დღიანი პერიოდის გასვლამდე გამყიდველის მიერ მითითებულ კურიერს ან შესაბამისი გარემოებიდან გამომდინარე, არჩეულ კურიერს (Retun Term). პროდუქტი, სათანადოდ დაცული და შეფუთული და ორიგინალურ შეფუთვაში (თუ შესაძლებელია) უნდა დაბრუნდეს შემდეგ მისამართზე (ორიგინალური შეფუთვა ყოველთვის საჭიროა, თუ მასზე პროდუქციის სერიული ნომრებია დაბეჭდილი):

  Gemi Elettronica

  Contrada Piano Mulino, Lotto A1 85034, Francavilla sul Sinni (PZ)

  11.5 პროდუქტის დაბრუნების ღირებულება (საბაჟო მოსაკრებლების ჩათვლით) ეკისრება მომხმარებლის ხარჯებს და დაბრუნება ხდება მათი პასუხისმგებლობით.

  11.6 თუ მომხმარებელი წყვეტს შეთანხმებას, გამყიდველი აბრუნებს მომხმარებლის მიერ პროდუქტზე გადახდილ მთლიან თანხას, მიწოდების ხარჯების ჩათვლით ზედმეტი შეფერხების გარეშე და არაუგვიანეს 14 კალენდრისა. დღეები იმ დღიდან, როდესაც გამყიდველს ეცნობა მომხმარებლის გადაწყვეტილება ხელშეკრულებიდან გასვლის შესახებ. თანხის დაბრუნება მოხდება იმავე გადახდის მეთოდის გამოყენებით, რომელიც გამოყენებულია თავდაპირველ ტრანზაქციაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა დააბრუნა პროდუქცია მათი არჩეული გადამზიდველის გამოყენებით და მათი ხარჯებით, გამყიდველს შეუძლია შეაჩეროს ანაზღაურება პროდუქტების მიღებამდე ან სანამ არ დაადასტურებთ თქვენს დემონსტრირებას პროდუქტების უკან გაგზავნის შესახებ, რაც არ უნდა იყოს ადრე.

  11.7 მომხმარებელი პასუხისმგებელია მხოლოდ საქონლის ღირებულების შემცირებაზე, პროდუქტის განსხვავებული გამოყენების გამო, რაც აუცილებელია მახასიათებლებისა და პროდუქტის ფუნქციონირებისთვის. ნებისმიერ შემთხვევაში, პროდუქტი უნდა ინახებოდეს, დამუშავდეს და შემოწმდეს ნორმალური გულმოდგინებით და დაბრუნდეს ხელუხლებელი, სრული მისი ყველა ნაწილით, სრულად ფუნქციონალური, ასევე უნდა მოიცავდეს ყველა აქსესუარს და საილუსტრაციო ბროშურას, ეტიკეტს და ბეჭედს, თუ ეს არის, დამაგრებული. პროდუქტზე და ხელუხლებელი, ხელშეუხებელი, და იდეალურად შესაფერისი გამოსაყენებლად, რომლისთვისაც ის არის განკუთვნილი და აცვიათ ან ჭუჭყიანი ნიშნების გარეშე. გატანა ვრცელდება პროდუქტზე მთლიანად. ამ თვალსაზრისით, ის არ შეიძლება განხორციელდეს პროდუქტის მხოლოდ ზოგიერთ ნაწილზე და/ან აქსესუარზე (რომელიც არ წარმოადგენს და არ წარმოადგენს ავტონომიურ პროდუქტს).

  11.8 თუ პროდუქტმა განიცადა ღირებულების დაკარგვა. პროდუქტის ბუნების, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დასადგენად საჭირო საქონლის გარდა, გამყიდველი იტოვებს უფლებას გამოქვითოს დაბრუნების თანხიდან ღირებულების ამ დანაკარგის ტოლი თანხა. კომპანია შეგატყობინებთ პროდუქტის მიღებისას გარემოების და, შესაბამისად, თანხის დაბრუნების შემცირებული თანხის შესახებ. თუ თანხის დაბრუნება უკვე გადახდილია, კომპანია აცნობებს საბანკო დეტალებს პროდუქტის ღირებულების შემცირების გამო მომხმარებლის მიერ გადასახდელი თანხის გადასახდელად.

  11.9 იმ შემთხვევაში, თუ თანხის ამოღება მოხდება. არ განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის დებულებების დაცვით, არ გამოიწვევს ხელშეკრულების შეწყვეტას და, შესაბამისად, არ წარმოშობს ანაზღაურების უფლებას. გამყიდველი აცნობებს მომხმარებელს, რომ ის უარს იტყვის პროდუქტის მიღებიდან გატანის მოთხოვნაზე. იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი უკვე დაბრუნდა გამყიდველთან, ის დარჩება გამყიდველში მომხმარებლის განკარგვის მიზნით, რომელიც უნდა განხორციელდეს ფასით და მომხმარებლის პასუხისმგებლობით.

  11.10 ამში. მრავალჯერადი შეკვეთიდან ნაწილობრივი გატანის შემთხვევაში, მომხმარებლის სასარგებლოდ ანაზღაურებადი მიტანის ხარჯების ოდენობა რაოდენობრივად იქნება გამოტანილი პროდუქტის ღირებულების პროპორციულად. მაგალითად, მომხმარებელმა განათავსა 200.00 ევროს შეკვეთა, რომელიც მოიცავს ორ პროდუქტს, პირველი 50.00 ევროს და მეორე 150.00 ევროს ღირებულების და დააბრუნებს 150.00 ევროს ღირებულების პროდუქტს, მომხმარებელს აუნაზღაურდება თანაბარი თანხა. გაწეული მიწოდების ხარჯების 75%-მდე. ნებისმიერ შემთხვევაში, დასაბრუნებელი მიტანის ხარჯების ოდენობა არასოდეს აღემატება მომხმარებლის მიერ რეალურად გადახდილ თანხას.

  მუხლი 12. შესაბამისობის სამართლებრივი გარანტია

  საიტზე გაყიდული ყველა პროდუქტი. დაფარულია 128-135-ე მუხლებით გათვალისწინებული შესაბამისობის კანონიერი გარანტიით, მომხმარებელთა კოდექსის N. 128-135 საკანონმდებლო დადგენილებით (სამართლებრივი გარანტია).

  ვისზეც ის ვრცელდება

  სამართლებრივი გარანტია დაცულია მომხმარებლებისთვის. აქედან გამომდინარე, ის ეხება მხოლოდ მომხმარებლებს, რომლებმაც განახორციელეს შესყიდვა ვებსაიტზე სხვა მიზნებისთვის, გარდა სამეწარმეო, კომერციული, ხელნაკეთი ან პროფესიული საქმიანობისთვის.

  როდესაც ეს ეხება

  გამყიდველი პასუხისმგებელია მის მიმართ. მომხმარებლის მიმართ ნებისმიერი შეუსაბამობისთვის, რომელიც არსებობს პროდუქტის მიწოდების დროს და გახდება ხილული აღნიშნული მიწოდებიდან ორი წლის განმავლობაში. გამყიდველს უნდა ეცნობოს შეუსაბამობის შესახებ, გარანტიის ჩამორთმევის სასჯელის შესაბამისად, მისი აღმოჩენის დღიდან ორი თვის განმავლობაში.

  თუ სხვა რამ არ არის დადასტურებული, შეუსაბამობა ვლინდება ექვსი თვის განმავლობაში. პროდუქტის მიწოდების დღიდან ვარაუდობენ, რომ არსებობს ამ უკანასკნელიდან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს ვარაუდი შეუთავსებელია პროდუქტის ბუნებასთან ან შეუსაბამობის ხასიათთან. პროდუქტის მიწოდებიდან მეშვიდე თვიდან დაწყებული, მტკიცების ტვირთი, რომ დაამტკიცოს, რომ შეუსაბამობა უკვე არსებობდა პროდუქტის მიწოდების დროს, ეკისრება მომხმარებელს.

  იმისათვის, რომ მიიღოს. იურიდიული გარანტიის უპირატესობით, თქვენ უნდა წარმოადგინოთ საქონლის შეძენისა და მიწოდების თარიღის დამადასტურებელი საბუთი. ამიტომ, შეძენის დასადასტურებლად მიზანშეწონილია, შეინახოთ გამყიდველის მიერ გამოგზავნილი ინვოისი, ასევე სატრანსპორტო დოკუმენტი ან შეძენის თარიღის დამადასტურებელი ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი (როგორიცაა საკრედიტო ბარათის ან საბანკო ამონაწერი). ) და მიწოდების თარიღი.

  კონტრაქტის შეწყვეტის შემთხვევაში, გამყიდველი უბრუნებს მომხმარებელს გადახდილ მთლიან თანხას, რომელიც შედგება პროდუქტის შესყიდვის ფასისგან, ტრანსპორტირების ხარჯებისგან და ნებისმიერი სხვა დამატებითი ხარჯისგან. ფასის შემცირების შემთხვევაში გამყიდველი აბრუნებს მომხმარებელთან წინასწარ შეთანხმებულ ფასდაკლების თანხას. თანხის დაბრუნების ან შემცირების თანხა ჩაირიცხება მომხმარებლის მიერ შეძენისთვის გამოყენებული საშუალებებზე ან გადახდის გადაწყვეტაზე.

  გამყიდველი არ იქნება პასუხისმგებელი არასათანადო შედეგის გამო რაიმე სახის დაზიანების შემთხვევაში. პროდუქტის გამოყენება ან გაუთვალისწინებელი გარემოებებით ან ფორსმაჟორით გამოწვეული ზიანის შემთხვევაში.

  თუ თქვენ გააკეთეთ შესყიდვა, როგორც „პროფესიონალი“ სამომხმარებლო კოდექსის დებულებების შესაბამისად, ამ წინა პუნქტების შესაბამისად. სტატია არ ვრცელდება. კანონით გათვალისწინებული მუხ. იტალიის სამოქალაქო კოდექსის 1490.

  მუხლი 13. მწარმოებლის სტანდარტული გარანტია

  13.1 საიტზე გაყიდული პროდუქტები, მათი ბუნებიდან გამომდინარე, შეიძლება დაფარული იყოს სტანდარტული გარანტიით, გაცემული მწარმოებელი (ჩვეულებრივი გარანტია). მომხმარებელს შეუძლია მხოლოდ მწარმოებელთან განაცხადოს გარანტიის უფლება. ხანგრძლივობა, მოცულობა (გეოგრაფიული ფარგლების ჩათვლით), პირობები და პროცედურები, დაფარული დაზიანების/დეფექტების სახეები და სტანდარტული გარანტიის შეზღუდვები განისაზღვრება თითოეული მწარმოებლის მიერ და მითითებულია ე.წ. საგარანტიო სერთიფიკატში, რომელიც შეიცავს პროდუქტის შეფუთვას. სტანდარტული გარანტია ბუნებით არჩევითია და არ მატებს, ცვლის, ზღუდავს, ზიანს აყენებს ან აცილებს იურიდიულ გარანტიას.

  მუხლი 14. მოქმედი კანონი და იურისდიქცია; დავების გარე სასამართლო გადაწყვეტა - დავის ალტერნატიული გადაწყვეტა/დავის ონლაინ გადაწყვეტა

  14.1 თქვენსა და გამყიდველს შორის დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულებები რეგულირდება იტალიის კანონმდებლობით. მომხმარებლების მიმართ, რომლებიც რეგულარულად არ არიან რეზიდენტები იტალიაში, გამოყენებული იქნება უფრო ხელსაყრელი და სავალდებულო დებულებები, რომლებიც გათვალისწინებულია იმ ქვეყნის კანონმდებლობით, სადაც ისინი ჩვეულებრივ ცხოვრობენ, და განსაკუთრებით, რომელიც დაკავშირებულია გასვლის უფლების განხორციელების ვადასთან. დააბრუნოს პროდუქტები, იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელს სურს ამ უფლების გამოყენება, ამ უფლების კომუნიკაციის მეთოდებსა და ფორმალობებზე და კანონიერ შესაბამისობის გარანტიაზე.

  14.2 თუ თქვენ ხართ „მომხმარებელი“ , გაყიდვის წინამდებარე ზოგადი წესებისა და პირობების გამოყენებასთან, შესრულებასა და ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებით ნებისმიერი დავის შემთხვევაში, სასამართლო არის თქვენი საცხოვრებელი ადგილი ან არჩეული საცხოვრებელი ადგილი. თუ ამ დოკუმენტის განცხადებასთან, შესრულებასა და ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავის „ვაჭრელი“ ხართ, სასამართლოს, სადაც გამყიდველს აქვს რეგისტრირებული ოფისი ზემოთ 1 მუხლის დებულებების შესაბამისად, ერთადერთი იურისდიქციაა.

  < p>14.3 მუხლი 141-sexies, მძიმით 3, 2005 წლის 6 სექტემბრის N. 206 საკანონმდებლო დადგენილება N. 206 (მომხმარებლის კოდი), გამყიდველი აცნობებს მომხმარებელს, როგორც საბოლოო მომხმარებელს, რომელსაც მუხლი 3, მძიმით 1, ლტ. ა) სამომხმარებლო კოდექსის, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მან მიმართა საჩივარს უშუალოდ გამყიდველთან, რის შედეგადაც ვერ მოხერხდა წარმოშობილი დაპირისპირების მოგვარება, გამყიდველი მიაწვდის ინფორმაციას ალტერნატივის ორგანიზების შესახებ. დავების გადაწყვეტა დავების სასამართლოსგარეშე გადაწყვეტისთვის, რომლებიც დაკავშირებულია ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებებთან, რომელიც დადებულია გაყიდვის ამ ზოგადი პირობების შესაბამისად (ADR ორგანიზაციები, როგორც ეს მითითებულია სამომხმარებლო კოდექსის 141-bis მუხლში და შემდგომში), ასევე დაზუსტებით, თუ იგი სურს გამოიყენოს თუ არა ეს ორგანიზაციები დავის გადასაჭრელად.

  14.4 გარდა ამისა, გამყიდველი გაცნობებთ თქვენ, როგორც მომხმარებელს, რომელსაც მე-3 მუხლის მძიმით 1, ლტ. ა) მომხმარებელთა კოდექსის, რომ შეიქმნა სამომხმარებლო დავების ონლაინ გადაწყვეტის ევროპული პლატფორმა (ODR Platform). მომხმარებელს შეუძლია ODR პლატფორმის დათვალიერება შემდეგ ბმულზე: http://ec.europa.eu /consumers/odr/; ODR პლატფორმის მეშვეობით მომხმარებელს შეუძლია ნახოს ADR ორგანიზაციების სია, იპოვოს ბმულის გადამისამართება თითოეულ ვებსაიტზე და დაიწყოს ონლაინ პროცედურა იმ დავების გადაწყვეტისთვის, რომელშიც ის მონაწილეობს.

  14.5 რაც არ უნდა იყოს ეს. არის სამომხმარებლო კოდექსის მე-5 ნაწილის II-bis სათაურით განსაზღვრული პროცედურების მეშვეობით მოხმარების ურთიერთობებთან დაკავშირებული დავების სასამართლო გადაწყვეტის პროცესის შედეგი, ნებისმიერ შემთხვევაში მომხმარებელს ყოველთვის აქვს უფლება მოითხოვოს სამართლებრივი ქმედება კომპეტენტური სასამართლოს წინაშე.

  14.6 ნებისმიერი დავისთვის, რომელიც დაკავშირებულია გაყიდვის წინამდებარე ზოგადი წესებისა და პირობების გამოყენებასთან, შესრულებასთან და ინტერპრეტაციასთან, მომხმარებელს, რომელიც ცხოვრობს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოში, გარდა იტალიისა, შეუძლია ასევე წვდომა მცირე საჩივრებისთვის დადგენილ ევროპულ პროცედურაზე, საბჭოს 2007 წლის 11 ივლისის რეგლამენტით (CE) N. 861/2007, იმ პირობით, რომ დავის ღირებულება არ აღემატება 2000.00 ევროს, პროცენტების, უფლებებისა და ხარჯების გამოკლებით. რეგულაციის ტექსტი შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე www.eur-lex.europa.eu.

  მუხლი 15. მომხმარებელთა მოვლა და საჩივრები

  შეგიძლიათ მოითხოვოთ ინფორმაცია, გაგზავნოთ კომუნიკაცია, მოითხოვოთ დახმარება ან წარადგინოთ საჩივრები დაუკავშირდით გამყიდველის მომხმარებელთა სერვისს შემდეგნაირად:

  • ელფოსტით, მიწერეთ მისამართზე: [email protected]
  • ტელეფონით, დარეკვით: +39 02 87165556.

  გამყიდველი განიხილავს საჩივრებს მიღებიდან 3 დღის განმავლობაში პასუხის გაცემით.